Tatranské čokolády s.r.o., K potoku 554/9, 05935 Batizovce

Všeobecné obchodné podmienky

Základné ustanovenia

1. Kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu sa spravujú
príslušnými ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, zákona č.
250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri
predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo
zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho ako aj zákona č.
40/1964 Z. z. Občiansky zákonník a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej
len VOP) upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii.
2. Poskytovateľom služieb je spoločnosť Tatranské čokolády s.r.o, IČO: 45591032,
DIČ:2023045321, IČDPH: SK2023045321. Spoločnosť registrovaná na : Obchodný register
Okresného súdu Prešov, Vložka číslo:  23093/P.
3. Spoločnosť Tatranské čokolády s.r.o.(ďalej ako dodávateľ) ponúka svoje produkty
zákazníkovi. Zákazníkovi umožňuje tieto produkty si objednávať prostredníctvom svojho
e-shopu- elektronického obchodu- na internetovej adrese: https://chachakombucha.sk/
(ďalej ako elektronický obchod). Tieto obchodné podmienky sú viazané na nákup v
elektronickom obchode.

4. Nákup produktov- tovaru prostredníctvom elektronického obchodu môžu uskutočňovať fyzické osoby a právnické osoby bez ohľadu na právnu formu.

5. Dodržiavanie zákona v elektronickom obchode je pod dohľadom Slovenskej Obchodnej Inšpekcie.

Objednanie tovaru

1. Cena tovaru zahŕňa daň z pridanej hodnoty (DPH).
2. Po zaslaní objednávky bude zákazníkovi zaslaný informačný e-mail s potvrdenou prijatou
objednávkou, ktorý potvrdí zaradenie objednávky na spracovanie. Týmto zatiaľ nevzniká
kúpna zmluva medzi dodávateľom a zákazníkom. Po úhrade – platbe kartou, bankovým
prevodom bude zákazníkovi zaslaný daňový doklad.
3. Zákazník môže objednávku stornovať mailom na adrese obchod@chachakombucha.sk
alebo telefonicky 0911377388.
4. Dodávateľ má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu momentálneho vypredania
alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho
spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito
obchodnými podmienkami.

5. O stornovaní objednávky bude zákazník preukázateľne informovaný emailom alebo
telefonicky.

Kúpna zmluva, odstúpenie od kúpnej zmluvy

1. Kúpna zmluva medzi dodávateľom a zákazníkom vznikne vystavením daňového dokladu
– faktúry. Po vystavení faktúry bude tovar odoslaný zákazníkovi.

2. Zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy predmetom ktorej je:
o predaj tovaru zhotoveného podľa osobitých požiadaviek spotrebiteľa.

3. Vrátený tovar musí byť kompletný a nepoškodený. Nemôže niesť známky
neprimeraného alebo nadmerného používania. Tovar musí byť vrátený so všetkým
príslušenstvom.
4. Náklady na vrátenie tovaru v prípade odstúpenia od zmluvy znáša zákazník.
5. V prípade platného odstúpenia od zmluvy je dodávateľ povinný vrátiť zákazníkovi cenu
zaplatenú za tovar najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od
zmluvy. Dodávateľ nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu bude
tovar doručený alebo kým zákazník nepreukáže zaslanie tovaru späť dodávateľovi.
6. Kupujúci porušuje zmluvu tým, že tovar neprevezme.
7. Zákazník si svoje právo na odstúpenie od zmluvy môže uplatniť písomne, elektronickou
poštou na adrese obchod@chachakombucha.sk alebo osobne na prevádzke dodávateľa-
Mengusovce 37, 05936. Telefonicky a zaslaním SMS správy právo na odstúpenie od
zmluvy uplatniť nemožno.

Platobné podmienky prepravy

1. Prepravné:
o Prepravnou spoločnosťou Paketa
 v rámci SR je poštovné 4,90 €, pri nákupe tovaru nad 80 € je
poštovné zdarma.
1. Prepravné:
o Prepravnou spoločnosťou Paketa
 v rámci SR je poštovné 4,90 €, pri nákupe tovaru nad 80 € je
poštovné zdarma.
2. Pri platbe osobne na prevádzke dodávateľa sa poplatok za doručenie neúčtuje.
3. Balné je pre všetky objednávky zdarma.

Osobné údaje a ich ochrana

Zásady spracovania osobných údajov sú spracované ako samostatný dokument a tvoria
neoddeliteľnú súčasť týchto VOP.

Alternatívne riešenie sporov

1. Nakupujúci – zákazník – má právo obrátiť sa na dodávateľa- predávajúceho so žiadosťou
o nápravu (e-mailom na obchod@chachakombucha.sk), ak nie je spokojný so spôsobom,
ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo, ak sa domnieva, že predávajúci porušil
jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovie do
30 dní od jej odoslania, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia
sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona
391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona
391/2015 Z.z. Návrh môže zákazník podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona
391/2015 Z.z.

2.  Alternatívne riešenie sporov môže využiť len zákazník – fyzická osoba, ktorá pri
uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej
podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa
týka len sporu medzi zákazníkom a dodávateľom, vyplývajúce z kúpnej zmluvy.
Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne
riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt
ARS môže od zákazníka požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia
sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.